Minority

  • Miao Ethnic Minority
  • Hui Ethnic Minority
  • Lisu Ethnic Minority
  • Lahu Ethnic Minority
  • Ethnic minorities of Yunnan
  • Naxi Ethnic Minority